Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla klientów – konsultacje
Alicja Fitness Motivation Alicja Janowicz – przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i realizacją świadczonych usług jest Alicja Fitness Motivation Alicja Janowicz, Bolesława Chrobrego 61 62-060 Stęszew, NIP: 7772832282, kontakt: konsultacje@alicjajanowicz.com

2. Administrator zbiera dane osobowe od klientów takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o sposobie odżywiania, informacje o sposobie spędzania czasu wolnego i aktywności fizycznej, informacje o rodzaju wykonywanej pracy oraz informacje dot. życia prywatnego, które mogą mieć wpływ na realizację planu żywieniowo-treningowego (np. liczba dzieci), parametry fizyczne takie jak wzrost i waga, w celu realizacji zamówionych planów treningowo-żywieniowych, rozliczeń z tytułu świadczonych usług, prowadzenia ksiąg rachunkowych, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów.

3. Administrator zbiera i przetwarza dane szczególnie chronione od klientów w postaci informacji o ich płci i stanie zdrowia do celów odpowiedniego, zalecanego dla stanu zdrowotnego organizmu przygotowania planów treningowo-żywieniowych, zgodnie z art. 9 RODO, ust. 2.

4. Każdemu, kto udostępnił swoje dane Administratorowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zamówienie konsultacji oraz dokonanie rozliczeń.

6. Odbiorcami udostępnionych danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne uprawnione w przepisach prawa).

7. Udostępnione dane, z wyłączeniem danych szczególnie chronionych, mogą być powierzone współpracującym z Administratorem podmiotom trzecim, zwanym Procesorami tych danych w celu ich przetwarzania w imieniu Administratora wyłącznie w przypadku zawarcia przez Administratora z takimi podmiotami odpowiednich umów powierzenia danych. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem kancelarie rachunkowe, firmy hostingowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 2.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Udostępnione dane klientów nie będą podlegały profilowaniu. Profilowaniu w oparciu o pliki cookies będą podlegały dane użytkowników strony www.alicjajanowicz.pl, a szczegóły tego profilowania zostały wskazane w Polityce prywatności na stronie.

10. Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.

11. Dane w formie elektronicznej będą przechowywane na zabezpieczonych hasłami urządzeniach, nośnikach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez Administratora od Procesorów danych osobowych – firm hostingowych w oparciu o odrębne umowy.

12. Dane w formie papierowej będą przechowywane zamkniętych na klucz szafach w pomieszczeniach, do których dostęp będą miały jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

13. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności wymienionych w punkcie 2, maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów.